Referens https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112450/ Forskningen är utförd av Jimin Park, Youngjoo Sohn och Hyangsook Lee vid Kyung Hee University, Seoul, Korea, samt Adrian R White vid Plymouth University Peninsula Schools of Medicin and Dentistry, Plymouth, UK. Publicerad 2014.

Bakgrund

Intresset för akupunktur för akupunktur i samband med graviditet ökar, men det finns lite forskning som visar på att det är en säker behandling. Denna studie ville undersöka biverkningar med akupunktur vid graviditet. Genomförande Forskarna har undersökt en mängd relevanta artiklar som berör behandling med akupunktur och moxa i samband med graviditet hos kvinnor. Undersökning gjordes av all data om biverkningar och en bedömning om hur alvarliga de var, orsakssamband och frekvens.

Slutsats

Man undersökte 105 studier och i 25 av dessa beskrevs biverkningar. Biverkningarna kategoriserades som säkert, sannolikt eller möjligen orsakade av akupunkturbehandling. Samtliga biverkningar bedömdes som milda eller måttliga och nålproblem bedömdes som den vanligaste orsaken. Svåra biverkningar var få och alla ansågs osannolikt orsakats av akupunktur. Den totala andelen biverkningar var 1,9% och biverkningar som bedömdes som säkert, sannorlikt eller möjligen orsakats av akupunktur var 1,3%. Forskarna kom till slutsatsen att akupunktur i samband med graviditet verkar ge få biverkningar då den är utförd korrekt av utbildad akupunktör.

Egna kommentarer

Intressant undersökning och resultat, speciellt med tanke på att det inte är tillåtet att behandla gravida i Sverige om man inte är legitimerad. Samtidigt som den visar på vikten av att välja en utbildad akupunktör. Har själv fått akupunktur för foglossning under graviditet och som smärtlindring vid förlossning, vilket fungerade väldigt bra.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

 Referens http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1816-acupunctureoutperforms-drug-for-insomnia-relief Forskningen utfördes vid Zhejiang Chinese Medical University, China. Publicerad 2017.

Bakgrund

Forskarna ville jämföra akupunktur och ett kraftfullt och vanligt sömnläkemedel, Zopiklon. Genomförande Undersökning gjordes på 112 patienter med sömnlöshet som delades upp i en akupunkturgrupp och en Zopiklon-grupp. Läkemedelsgruppen fick 7,5 mg Zopiklon en gång per dag i 30 dagar. Akupunkturgruppen fick akupunktur på Du20 (Gv-20 Baihui), EX-HN-1 (Sishencong), Anmian, samt sekundära punkter baserade på en individuell diagnos enligt TCM.

Slutsats

Man fann att akupunktur är effektivare än Zopiklon när det gäller att förbättra sömnens varaktighet, kvalitet, effektivitet och hur väl patienten fungerade på dagtid. Akupunktur uppnådde en effekt på 92,9% och Zopiklon uppnådde en effekt på 67,9%. I akupunkturgruppen blev 10 patienter helt återställda jämfört med 3 patienter i läkemedelsgruppen. 4 patienter i akupunkturgruppen uppnådde inga förbättringar, jämfört med 18 i läkemedelsgruppen.

Egna kommentarer

TCM fokuserar på hela individen och inte bara symtomen, i detta fall sömnlösheten. Rimligen det en grundläggande skillnad som ger ett bättre resultat för akupunkturgruppen, dels under behandlingstiden, men även långsiktigt. Saknar information om biverkningar i de båda grupperna, där Zopiklon troligen ger mer biverkningar. Akupunkturbehandlingen ger dessutom rimligen en mer naturlig sömn än läkemedel kan åstadkomma.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

A Chinese research group divided 154 patients between age 18-65 that complained about neck pain, including stiffness, tenderness, limited motion, and pain radiation, to receive six treatments of either abdominal acupuncture or sham abdominal acupuncture in two weeks.

Based on previous studies following acupuncture points were chosen for the group receiving treatment: Zhongwan REN-12, Guanyuan REN-4, bilateral Shangqu KID-17, and bilateral Huaroumen ST-24. Needles were inserted on the surface first and then needled deeper between 5-35 mm, with minimal rotation. The needles were kept for 30 minutes. Warmth was applied to the navel by an infrared lamp placed above the navel. The sham group was given treatment with non-acupuncture points that were 1 cun away from the points the treatment group received.

Even though both groups developed improvements, the treatment group reported more significant improvements in neck pain and general health measures at two weeks and six weeks from baseline. An additional observation reports continuous improvement of neck pain and general quality-of-life measures of the treatment group at week 14 from baseline. Abdominal acupuncture is therefore a successful alternative treatment for neck pain.

Ho, L.F. et al., 2017. Efficacy of abdominal acupuncture for neck pain: A randomized controlled trial. PLOS ONE, 12(7).

Sammanställd av Susanne Stage, grupp 31

Diabetes typ 2 och blodsockernivå Referens https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28889840 Forskningen är utförd vid S-VYASA University, Bengaluru, Karnataka, India av Kumar R, Mooventhan och Manjunath NK. Publicerad 2017. Bakgrund Man har undersökt hur blodsockernivån påverkas av akupunktur på Ren12 (Cv-12 Zhongwan) hos patienter med diabetes typ 2. Genomförande 40 patienter har slumpats in i två grupper, en grupp som fått akupunktur på Ren12 och en grupp som fått akupunktur på höger sida på buken 1 cun bredvid Ren12. I båda grupperna fick man behandling i 30 minuter och blodsockernivån mättes innan och efter behandlingen. Slutsats Behandlingen av Ren12 visade en tydlig sänkning av blodsockernivån. Ingen märkbar sänkning kunde uppmätas i kontrollgruppen. Forskarna kom till slutsatsen att akupunktur i 30 minuter på Ren12 kan vara användbart för att sänka blodsockernivån hos personer med diabetes typ 2. Egna kommentarer Undersökningen är utförd med utgångspunkt i TCM, dock med fokus på endast en akupunkturpunkt och samma punkt för alla patienter. Med en individuell diagnos och behandling bör resultatet kunna bli än bättre och framförallt långsiktigt.

Sammanställd av Ann-Louise Norman, grupp 29

Detta är en randomiserad studie på 45 personer. Deltagare delades upp i två grupper: Aku grupp och kontroll grupp. Urvalet bestod av män och kvinnor i medelålder (47-63 år) som hade hypertoni utan några andra sjukdomar, icke rökande och utan mediciner. Aku grupp genomgick akupunkturbehandling i 8 veckor, 3 gånger per vecka. Punkter som användes var ST36, ST37, PC5, PC6, LR3, SP4, LI11, dessa stimulerades direkt efter applicering med qi sensation samt 20 minuter efter. Individer i kontroll gruppen fick inte ändra på sin livsstil under pågående studie. Resultatet av studien påvisar akupunkturens positiva effekter under pågående akupunktur behandling på både arteriellt blodtryck samt artärernas flexibilitet. I den här studien har man uppnått sänkning av systoliskt resp diastoliskt BT om 10 resp 6 mmHg. Egen kommentar: forskaren själv tar upp i diskussionen att en hög nivå av sympatikus påslag associeras med högre aorta blodtryck samt styvhet i artärerna. Min fundering är hur mycket inverkan på blodtrycket gör själva den stunden när patienten ligger och slappnar av under behandling. Flera av punkter som valdes i studien är lugnande för själen. Det är för liten sampel för att kunna göra en generalisering av studiens resultat dessutom finns olika orsaker till högt blodtryck.

Artikel sökt via databas PubMed;

Sökord: acupuncture, vascular hemodynamic.

Referens: Terenteva N, et al; Acupuncture therapy improves vascular hemodynamics and stiffness in middle-age hypertensive individuals; Complement Ther Pract. 2018; 30: 14-18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acupuncture+therapy+improves+vascular+hemodynamics+and+stiffness+in+middle-age+hypertensive+individuals

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.11.002

Sammanställd av Dorota Kajhem, grupp 31