Spirulina

Spirulina
Åsa Boström

Spirulina är en cyanobakterie och kallas även för blågrön alg. Dessa är
mikroskopiskt små spiralformade organismer.
En av skillnaderna på bakterier och cyanobakterier är att just cyanobakterierna
innehåller klorofyll a vilket andra fotosyntetiska bakterier inte gör. Cyanobakterier
har fått sitt namn på grund av att de innehåller ett pigment med namnet
phycocyanin och tillsammans med klorofyll ger det spirulinan sin blågröna färg.
Spirulina finns i huvudsak både i saltvatten och sötvatten, både vid och under
ytan.
Cirka en tredjedel av dessa cyanobakterier är giftiga vid algblomning men spirulina
hör inte till dom.
Spirulinan finns beskriven av Christoffer Columbus redan 1492 från hans
landstigning på Kuba. Man menar också att aztekerna i Mexico har använt sig av
spirulina i sin matlagning och den har konsumerats sedan länge i olika delar av
världen, bl a i Centralafrika. Man har alltså under lång tid tillbaka vetat om
spirulinans hälsomässiga fördelar.
Den spiralformade bakterien är inte bara ofarlig, den har länge konsumeras flitigt
och anses av många att vara en så kallad “super food”. Inte konstigt med tanke på
att den är fylld med ämnen som är bra för oss. Algens hälsoeffekt backas även
upp av en hel del forskning. Dessa pekar på att det kan vara bra för dig att få i dig
spirulina regelbundet.
Man började forska på algen i mitten av 1960-talet.
1973 startade den första stora produktionen av spirulina och ökade i snabb takt.
Även NASA ansåg att det var ett så pass intressant och bra livsmedel så de
föreslog att man skulle använda det som ett primärt livsmedel under sina
rymdfärder.
Cyanobakterien kan själv producera syre och även ge syre till sin omgivning. Den
kan också fånga upp koldioxid från sin omgivning.
Spirulinan lever av solljus via fotosyntes och vatten och sägs vara en av de mest
näringsrika och näringstäta födoämnet på vår jord.
Den innehåller stora mängder av mineraler, vitaminer, proteiner och även bra
fetter. Man menar att spirulina innehåller tre gånger mer protein än nötkött.
Idag odlas algen i stora sötvattensdammar bl a i Coloradoöknen i Kalifornien. Den
trivs i subtropiska och tropiska länder vilket innebär att man kan odla den året runt.

Denna alg är som en cocktail av alla möjliga olika näringsämnen, många hävdar
att det är svårt att hitta något som är mera nyttigt och koncentrerat!
De exakta värdena kan variera lite beroende på vilket spirulinapulver man köper,
men de ska vara ungefär som nedan.
Innehåll:
Proteinet är fullvärdigt och innehåller alla essentiella aminosyror.
Detta gör den överlägsen jämfört med många andra vegetabiliska proteinkällor.
Utöver det innehåller algen massor av nyttiga antioxidanter, vitaminer och
mineraler, bland annat:

Järn, vilket till exempel är extra bra om du är gravid och kan även hjälpa vid PMS-
problematik. Den sägs innehålla 28 gånger mer järn än lever och med ett intag av

5 gram får man i sig lika mycket järn som i 150 gram rå nötlever.
-Vitamin B. Spirulina innehåller B1 Tiamin, B2 Riboflavin och B3 Niacin. Just B12-
vitaminet som spirulinan innehåller är sk inaktiv B12 analog vilket innebär att den
inte har samma positiva effekt som det B12 vitamin man får genom animaliska
produkter. Det finns studie som indikerar att vissa B12 analoger skulle kunna vara
skadliga för vårt nervsystem.
Möjligtvis kan ett intag av B12 genom animaliska produkter eller kosttillskott kunna
justera den negativa effekten. Det bör i så fall vara lämpligt att vänta ett antal
timmar, minst 6 timmar, efter intag av spirulina.
-Vitamin A. Dock är vitamin A i spirulina inte av den sorten som vi främst behöver,
retinoider. Istället är det ett så kallat provitamin A i form av karotenoider, till
exempel betakaroten. Retinoider finns främst i animaliska produkter.
-Koppar, viktig för att bland annat förebygga järnbrist.
-Magnesium
-Zink
-Mangan
-Selen
-Vitamin C
-Vitamin E
-Vitamin K
-Kalcium
-Kalium
-Fosfor

-Glycin, som är en aminosyra med många hälsofördelar. Ex vis vid hjärt-
kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, cancer, diabetes och fetma.

-Och mycket mer….

Hälsofördelar med spirulina
Enligt studier har det visat sig att intag av spirulina förbättrar resultat vid träning i
jämförelse med en placebogrupp. Det har även visat sig att den bidrar till ökad
uthållighet.

Det har också visat sig genom studier att spirulina kan bidra till att sänka
kolesterolvärdet i kroppen och därför kunna minska risk för hjärt- och
kärlsjukdomar. Forskning visar att spirulina även kan hjälpa till mot fler riskfaktorer
som påverkar hjärt- och kärlsjukdomar och studier med patienter som har diabetes
typ 2 har påvisat sänkta blodsockervärden både när det gäller fastande
blodsockervärden och efter måltid.
Även högt blodtryck har visat sig kunna sänkas med hjälp av en dosering av 4,5
gram spirulinapulver.
I och med dess höga innehåll olika hälsobringande ämnen visar forskning att
spirulina bidrar till att minska inflammationer i kroppen (genom mätning av IL-6)
och kan bidra till viktminskning vilket skulle kunna bero på att spirulinan ökar
känsligheten för insulin. Även fettlever har visat sig minska tack vare spirulina.
Enligt en Indisk studie där man använt sig av 87 personer som intog 1 gram
spirulina per dag i ett år visade positiva effekter även på cancersjukdom.
Skillnaden på tillbakagång i sjukdomen var 45 % för de som använde spirulina
regelbundet och placebogruppen visade 7 % i tillbakagång. Man har också i
djurförsök med spirulina upptäck minskning av förekomst av cancer och även
tumörers storlek.
Det finns också studier som man menar kan visa på att spirulina även kan hämma
virusreplikation (föröka sig) genom att den hindrar virus från att tränga igenom
cellmembranet och på det viset infektera cellen. Detta gäller exempelvis på AIDS,
influensavirus A, mässling och herpes simplex virus typ 1, varför man kan anta att
det är anledningen till att man har gett hög prioritet för mer forskning.
Vissa punkter ovan är inte tillräckligt vetenskapligt bevisade och man behöver
fortsätta forska. En del av studierna är endast genom djurförsök och inte på
människor.

Det är mycket som visat sig och mycket som pekar på, att spirulinan har ett starkt
fäste för nutida och framtida hälsoperspektiv då det har ett högt näringsvärde,
anmärkningsvärda botande egenskaper och är inte skadlig för vår miljö.
Världshälsoorganisationen (WHO) har bekräftat att spirulina är en bra kost och
kan även ges till barn.
Vidare forskning kommer troligtvis genom vetenskapliga dokument visa på
ytterligare hälsomässiga fördelar.
Numera kan man köpa spirulina i både hälsokostbutiker och vissa
livsmedelsbutiker. Det har funnits oro kring innehåll av nervtoxiner men i en
amerikansk studie på 80-talet fastställdes att ekologisk spirulina är helt ofarlig.

Så, för att vara säker på ett så rent innehåll från föroreningar som möjligt så är det
fördelaktigt att köpa ekologiskt och av seriösa leverantörer.

Dosering
En daglig dos på ca 10 gram brukar anges som normalt. Det motsvarar en
matsked, 15 ml.
Överdosering skall inte vara farlig men är heller inte speciellt gynnsam.
Man rekommenderas att vara lite försiktig i början och ta lite mindre doser för att
efter några dagar kunna öka dosen.
Man kan också dela upp dosen i två delar per dag om man önskar det.
Levern ur ett västerländskt perspektiv:
Levern är ett av våra organ som hjälper till att avgifta kroppen från toxiska ämnen
bl a mediciner. Den renar stora mängder blod varje dygn.
Den avsöndrar galla som genom gallblåsan går ut i tarmarna vid måltider för att
hjälpa kroppen att kunna ta upp fettlösliga vitaminer såsom exempelvis D-vitamin,
viktig bl a för att kunna transportera kalcium till skelettet.
Ur ett kinesiskt medicinskt perspektiv:
Spirulinans blå/gröna färg kan kopplas till lever/gallblåsa som enligt kinesisk
medicin hör till träelementet.
Levern har som uppgift att hålla alla passager öppna och hjälpa till att främja en fri
cirkulation av blod och qi. Den har också som funktion att lagra blod som i sin tur
är befuktande och närande för kroppen.
Obalans i levern kan resultera i qi-stagnation och hetta i levern som vidare kan
leda till för mycket stigande vind. Detta kan orsaka yrsel, huvudvärk, migrän och
även stroke.
I och med att levern har en kontrollerande uppgift gentemot jord-elementet,
mage/mjälte, kan överskott i levern resultera i att från att kontrollera, alltså stötta,
assistera magens och mjältens funktioner vid matspjälkningsprocessen istället
börja attackera och störa deras arbeten. Det kan leda till bl a uppkördhet,
illamående, kräkningar, magsmärtor och problem vid tarmtömning. Mjältens
uppgifter är bl a att skapa blod och qi och om mjälten blir attackerad påverkas
även dessa funktioner. Brist i mjälte kan också leda till patogen fukt och blodbrist.
Blodbrist kan leda till vind.
Levern är ”moder” till eld, hjärta/ tunntarm och ”son” till vatten, urinblåsa och njure.

Relationerna innebär att överskott-symtom skingras genom behandling av son-
punkt och brist-symtom tonifieras/stärker man genom moder-punkt med

behandling av akupunkturnålar.
Metall, lunga/tjocktarm och träelementet, lever/gallblåsa har även dom ett
förhållande där metall kontrollerar trä-elementet och vid exempelvis längre tids
ilska kan det påverka leverns qi på så vis att cirkulation av blod och qi stiger uppåt
i kroppen. Om det pågår under en längre tid kan det också skada lungans funktion

genom att hindra lungans sänkande rörelse. Följden av obalansen kan bli tomhet i
kroppens nedre delar.
Med spirulinans innehåll av klorofyll och järn kan den hjälpa till att skapa blod och
kan därigenom stötta mjälten.
Tång och sjögräs innehåller mycket näring för yin och blod samt har en salt
energi. Spirulina skulle därför kunna vara balanserande för vatten-elementet,
urinblåsa/njurar.
Enligt dr Elisa Liao, utbildad läkare samt med mångårig utbildning inom kinesisk
medicin, är spirulina kall och har en kylande effekt vilket skulle kunna bidra till att
balansera och skingra hetta vid exempelvis diagnos hetta i levern och stötta levern
att återgå till sin normala funktion att sprida qi och blod och även övergå till att bl a
assistera mage/mjälte vilket också påverkar lungans spridande och sänkande
funktion.
Enligt dr Elisa Liao är spirulinan även lite söt och salt och kan dessutom hjälpa till
att eliminera hetta i lungor och eliminera slem från lungorna. Den ska även ha
urindrivande funktion och hjälper till att stärka njurarna och även ge näring till
hjärtat.
Då hela cykeln av element är beroende av varandra och varandras styrkor och
balans visar det hur ett elements obalans påverkar både sina egna
ansvarsområden men också de övrigas funktioner.

Sammanställd av:
Åsa Boström, grupp 32, 231203

Källa:
https://www.spirulinaguiden.se/, 2023-07-16 (1)
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/cyanobakterier-blagrona-alger,
2023-07-16
https://www.kunskapen.com/99439-skillnaden-mellan-bakterier-och-cyanobakterier, 2023-07-16 (3)
https://widings.se/behandlingar/tcm/ (4) 230720
https://www.mediconline.se/vad-ar-spirulina.php (5) 230720
http://www.naturterapi.eu/FaQ/_pdf/energiMat.pdf (6) 230720
https://axelsons.se/spirulina, 230720 (7)
https://veganhealth.org/vitamin-b12/vitamin-b12-analogues/, 20230910 (8)
https://www.nordicnutritioncouncil.com/a-vitamin, 20230910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907180/ 20230915
Dr Elisa Liao, 20230915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9458102/, 231202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350494/

Föregående rapport
El-akupunktur lindrar insomnia signifikant bland patienter med depression
Nästa rapport
Behandling med akupunktur baserad på maskininlärning 1